Statut Rady Osiedla

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Osiedle Brzeziny jest jednostką pomocniczą miasta Olsztyn.
 2. Mieszkańcy osiedla tworzą z mocy niniejszego statutu wspólnotę samorządową osiedla.
 3. Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o osiedlu należy przez to rozumieć osiedlową wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.

§ 2

Osiedle nie posiada osobowości prawnej.

§ 3

Granice osiedla Brzeziny określa mapa wraz z opisem przebiegu granic, stanowiąca załącznik do Statutu Miasta Olsztyn.

ROZDZIAŁ II

Zakres działania i zadania samorządu osiedla.

§ 4

Podstawowym celem istnienia i działania samorządu osiedla jest dbałość o zaspokajanie potrzeb mieszkańców osiedla, reprezentowanie ich interesów na zewnątrz, współpraca z organami samorządowymi miasta Olsztyn oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.

§ 5

Do zakresu działania samorządu osiedla należą sprawy o znaczeniu publicznym nie zamrużone ustawami, Statutem Miasta Olsztyn lub uchwałami Rady Miasta na rzecz innych podmiotów.

§ 6

Do zadań osiedla należy

 1. opiniowanie:
  1. projektów aktów prawa miejscowego, o ile dotyczą danej społeczności osiedlowej, np. regulaminów targowisk, parkingów, (z wyjątkiem przepisów porządkowych wydawanych przez zarząd w przypadkach nie cierpiących zwłoki),
  2. planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących terenu danego osiedla,
  3. inwestycji komunikacyjnych oraz rozwiązań ruchu komunikacji miejskiej,
  4. projektów i lokalizacji obiektów, zwłaszcza w dziedzinie handlu, usług, malej architektury i podstawowej infrastruktury osiedla.
  5. spraw, jeżeli przepis ustawy wymaga opinii ze strony samorządu (np. pozwolenia na sprzedaż alkoholu).
 2. wnioskowanie: do organów gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz terenowych organów administracji rządowej i innych jednostek funkcjonujących na terenie osiedla w sprawach istotnych dla mieszkańców osiedle, a w szczególności:
  1. lokalizacji obiektów przemysłowych, handlowych (w tym punktów sprzedaży napojów alkoholowych) i usługowych na terenie osiedla,
  2. związanych z zakładaniem, likwidacją oraz funkcjonowaniem żłobków, przedszkoli, szkól oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych i placówek służby zdrowia,
  3. związanych z zakładaniem i działalnością instytucji kultury oraz obiektów sportowo – rekreacyjnych.
 3. współdziałanie z policją i służbami porządkowymi w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie osiedla,
 4. współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie osiedla, zwłaszcza oświatowymi, kulturalnymi, sportowymi,
 5. podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego (w szczególności w zakresie budowy ciągów wodno-kanalizacyjnych,
 6. wspieranie inicjatyw społecznych i organizowanie czynów społecznych,
 7. współpraca ze spółdzielczymi radami osiedlowymi,
 8. współpraca z właścicielami i zarządcami budynków na terenie osiedla,
 9. współpraca z radnymi z danego okręgu wyborczego i pomoc przy organizowaniu ich spotkań z mieszkańcami osiedla,
 10. mediacja sporów sąsiedzkich, w tym możliwość powoływania komisji pojednawczej,
 11. pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji społecznych,
 12. realizacja zadań przejętych od gminy i gospodarowanie przekazanym mieniem,
 13. wspieranie i stymulowanie pomocy społecznej, w tym informowanie MOPS o konieczności udzielenia pomocy społecznej.

§ 7

 1. Opinie, o których mowa w § 6 pkt. 1 wydawane są w formie uchwal rady osiedla w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku, (chyba że rada osiedla zwróci się z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie tego terminu o dodatkowe 7 dni). Jeżeli jednak rada osiedla nie wyrazi swojej opinii to uznaje się, że nie skorzystała z przysługującego jej uprawnienia i wniosek jest akceptowany w wersji przedstawionej przez organ Miasta.
 2. Wnioski i opinie kierowane do terenowych organów administracji rządowej nie wiążą organów gminy i są traktowane jako wyrażane w imieniu społeczności lokalnej.
 3. Osiedle otrzymuje w terminie 2 tygodni pisemną informację o stanowisku właściwych organów gminy lub wydziałów urzędu w sprawie wniosków lub opinii w przypadku przyjęcia innych rozwiązań niż wskazuje na to opinia rady osiedla.
 4. W przypadku gdy stanowisko właściwej komórki służb miejskich jest odmienne od opinii rady osiedla sprawę rozstrzyga Zarząd Miasta. Jeżeli podtrzyma stanowisko właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta powiadamia o tym, na piśmie z uzasadnieniem, radę osiedla.

§ 8

 1. W celu utrzymania stałej łączności z mieszkańcami rada osiedla organizuje dyżury swoich członków. Rada Osiedla może w uchwale określić inną formę utrzymywania stałej łączności z mieszkańcami.
 2. Wnioski z dyżurów są rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu zarządu lub rady osiedla.
 3. Wnioski są ewidencjonowane. O sposobie ich załatwienia powiadamia się zainteresowaną osobę.

§ 9

Rada Miasta może upoważnić zarząd osiedla do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

§ 10

Wykonywanie zadań publicznych przekraczających możliwości osiedla następuje w drodze współdziałania międzyosiedlowego oraz współdziałania z organami gminy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi.

§ 11

 1. Osiedle może prowadzić doraźną działalność gospodarczą nie wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.
 2. Podjęcie działalności, o której mowa w ust. 1 wymaga zgody Zarządu Miasta po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Prawa i Samorządności Rady Miasta. W przypadku braku zgody, sprawa podlega rozpatrzeniu przez Radę Miasta.

§ 12

 1. Na wniosek samorządu osiedla lub za jego zgodą gmina może przekazać osiedlu realizację zadań własnych, za wyjątkiem zadań zastrzeżonych ustawami do wyłącznej kompetencji właściwych organów gminy.
 2. Decyzja taka podejmowana jest odrębną uchwalą Rady Miasta na podstawie szczegółowego porozumienia pomiędzy stronami.

§ 13

Porozumienie, o którym mowa w §12 powinno zawierać:

 1. rodzaj i zakres przekazywanych zadań,
 2. sposób ich realizacji i kontroli,
 3. sposób i źródła finansowania,
 4. czas trwania i sposób rozwiązywania porozumienia,
 5. sposób zarządzania i korzystania z mienia komunalnego w przypadku, gdy realizacja zadań wymaga przekazania mienia.

ROZDZIAŁ III

Organy osiedla

§ 14

Organami osiedla są:

 1. rada osiedla,
 2. zarząd osiedla.

§ 15

Rada osiedla jest organem uchwałodawczym i kontrolnym w osiedlu.

§ 16

 1. Kadencja rady osiedla trwa 4 lata od dnia wyboru.
 2. Zasady i tryb wyboru rady osiedla określa regulamin wyborów do samorządu osiedla stanowiący załącznik do statutu rady osiedla.
 3. Kadencja rady osiedla może być skrócona lub przedłużona uchwalą Rady Miasta.

§ 17

 1. Liczba członków rady osiedla zgodnie z art. 17 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wynosi 15 członków.
 2. Członkowie rady osiedla otrzymują legitymację wystawioną przez Przewodniczącego Rady Miasta.

§ 18

 1. Do właściwości rady osiedla należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania osiedla, a w szczególności:
  1. wybór i odwoływanie przewodniczącego rady osiedla,
  2. wybór i odwoływanie zarządu osiedla, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności i dokonywanie okresowych ocen zarządu osiedla,
  3. zwoływanie zebrań mieszkańców osiedla co najmniej raz w roku,
  4. wyrażanie opinii w sprawach, o których mowa w § 6 pkt. 1,
  5. występowanie z wnioskami w sprawach określonych w § 6 pkt. 2,
  6. uchwalanie planów pracy rady osiedla,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań od organów gminy,
  8. opracowywanie projektu statutu osiedla przedstawianie go Radzie Miasta do zaakceptowania,
  9. uchwalanie planów rzeczowo – finansowych rady osiedla,
  10. występowanie do Zarządu Miasta o wyrażenie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie użyteczności publicznej,
  11. podejmowanie uchwal w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym statutem do kompetencji rady osiedla.
 2. Rada osiedla może – w określonym zakresie – upoważnić zarząd osiedla do wydawania opinii i składania wniosków, o których mowa w § 6 pkt. 1 i 2.
 3. Dla realizacji funkcji kontrolnych w osiedlu rada osiedla powołuje komisję rewizyjną w liczbie 3 osób oraz określa jej zadania i sposób ich realizacji.

§ 19

 1. Rada osiedla może powoływać stałe i doraźne komisje problemowe lub zespoły do realizacji określonych działań.
 2. Zakres działania komisji problemowych, doraźnych określa rada osiedla w uchwale o ich powołaniu.
 3. W skład komisji i zespołów mogą wchodzić członkowie rady osiedla oraz osoby spoza rady osiedla w liczbie nie przekraczającej 1/2 składu komisji i zespołu.
 4. Przewodniczącego komisji lub zespołu wybierają członkowie spośród swego

§ 20

 1. Rada osiedla obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Na wniosek zarządu osiedla lub 1/4 statutowego składu rady osiedla przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie rady osiedla w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
 3. Nadzwyczajne posiedzenie rady osiedla zwoływane jest w trybie § 45 niniejszego statutu.

§ 21

Uchwały rady osiedla zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu rady w głosowaniu jawnym, chyba, że inny przepis niniejszego statutu stanowi inaczej.

§ 22

 1. Z posiedzenia rady osiedla sporządzą się protokół. Sporządzenie protokołu należy do zadań sekretarza osiedla.
 2. Każdy mieszkaniec osiedla ma prawo wglądu do protokołów, robienia notatek i odpisów.

§ 23

Członkowie rady osiedla pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 24

Przewodniczącemu i sekretarzowi lub skarbnikowi rady osiedla przysługuje prawo do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

§ 25

Członkowie rady osiedla obowiązani są brać udział w pracach rady osiedla oraz w pracach organów gminy, do których zostali przez radę osiedla desygnowani.

§ 26

Członek rady osiedla ma obowiązek wyłączyć się od udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której stroną jest on sam, jego krewni i powinowaci do drugiego stopnia włącznie, a także jeżeli okoliczności sprawy świadczą o tym, że jest on osobiście zainteresowany jej rozstrzygnięciem.

§ 27

 1. Organem wykonawczym samorządu osiedla jest 7 osobowy zarząd osiedla, wybierany przez radę osiedla spośród swoich członków.
 2. W skład zarządu osiedla wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik oraz 3 członków.
 3. Przewodniczącego rady osiedla, który jest jednocześnie przewodniczącym zarządu, wybiera się w oddzielnym tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów statutowego składu rady.
 4. Zastępcę przewodniczącego oraz pozostałych członków zarządu wybiera rada osiedla w glosowaniu tajnym zwykłą większością głosów na wniosek przewodniczącego rady osiedla.
 5. Rada osiedla może odwołać zarząd, przewodniczącego zarządu, zarząd za wyjątkiem przewodniczącego lub poszczególnych członków zarządu, jeżeli ich działalność naraża na szkodę interesy osiedla lub jest sprzeczna z prawem.
 6. Odwołanie zarządu lub poszczególnych jego członków następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów statutowego składu rady osiedla, po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej na następnym posiedzeniu, po posiedzeniu, na którym złożono wniosek o odwołanie.
 7. W razie odwołania całego składu zarządu osiedla, rada osiedla wybiera w ciągu jednego miesiąca nowy zarząd osiedla. Do czasu wyboru nowego zarządu, rada osiedla może powierzyć dotychczasowemu zarządowi wykonywanie obowiązków.
 8. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w zarządzie, rada osiedla podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka zarządu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia rezygnacji.

§ 28

Po upływie kadencji rady osiedla, zarząd działa do dnia wyboru nowego zarządu.

§ 29

 1. Zarząd osiedla wykonuje uchwały rady osiedla i zadania samorządu osiedla określone niniejszym statutem oraz innymi przepisami prawa w przerwach między posiedzeniami rady osiedla, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji rady osiedla.
 2. Do zadań zarządu osiedla należy w szczególności:
  1. przygotowywanie projektów uchwal rady osiedla,
  2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
  3. gospodarowanie środkami finansowymi przyznanymi osiedlu przez Radę Miasta oraz mieniem przekazanym samorządowi osiedla w zarząd lub użyczenie,
  4. wyrażanie opinii oraz składanie wniosków w sprawach istotnych dla mieszkańców osiedla z upoważnienia rady osiedla (§ 18 ust. 2 niniejszego statutu) oraz we wszystkich pozostałych sprawach dotyczących osiedla.

§ 30

 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych przez przewodniczącego rady osiedla lub jego zastępcę.
 2. Zarząd osiedla podejmuje decyzje kolegialnie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 statutowego składu zarządu.
 3. Z posiedzenia zarządu sekretarz osiedla sporządza protokół.

(…)

 1. nieruchomości, które mogą być w szczególnie uzasadnionych społecznie okolicznościach przekazane w zarząd decyzją Zarządu Miasta zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości,
 2. inne składniki mienia komunalnego stanowiące wyposażenie siedziby organów samorządu osiedla.

§ 34

 1. Samorząd osiedla gospodaruje przekazanymi składnikami mienia komunalnego w granicach zwykłego zarządu.
 2. Przekazanego mienia nie wolno odstępować osobom trzecim bez zgody Zarządu Miasta.
 3. Po upływie kadencji zarząd osiedla obowiązany jest rozliczyć się z przekazanego mienia protokołem zdawczo – odbiorczym.
 4. Zarząd osiedla ponosi odpowiedzialność za szkody w przekazanym samorządowi osiedla mieniu komunalnym.
 5. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 4 oznacza:
  1. zmniejszenie przyznanej samorządowi osiedla dotacji z budżetu miasta na działalność osiedla, jeżeli szkoda została wyrządzona z winy nieumyślnej,
  2. wyrządzenie szkody z winy umyślnej nakłada na Zarząd Miasta obowiązek wyegzekwowania jej od sprawcy.

ROZDZIAŁ V

Gospodarka finansowa

§ 35

 1. Osiedle nie tworzy własnego budżetu.
 2. W budżecie miasta wyodrębnia się środki finansowe na działalność osiedla.
 3. Organy osiedla dysponują tymi środkami samodzielnie, zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 36

Rada Miasta środki na działalność rady osiedla przyznaje na podstawie planu rzeczowo – finansowego uwzględniając również:

 1. dotychczasowe i bieżące inicjatywy społeczne w osiedlu,
 2. ilości mieszkańców w osiedlu.

§ 37

 1. Nadzór bieżący nad wydatkami budżetowymi osiedla pełni Biuro Rady Miasta.
 2. Obsługę finansowo – księgową osiedla prowadzi Urząd Miasta.
 3. Zasady i tryb wykorzystywania środków finansowych przez rady osiedli określa uchwała Zarządu Miasta.

§ 38

 1. Osiedle opracowuje projekt zadań i programów, w tym inwestycyjnych, którego celem jest osiągnięcie określonego rezultatu służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkańców osiedla i przedkłada go Zarządowi Miasta w terminie ustalonym przez Zarząd Miasta, wskazując kolejność i ważność zadań.
 2. Zarząd Miasta przygotowując projekt budżetu miasta w zakresie inwestycji miejskich bierze pod uwagę propozycje osiedla, o których mowa w ust. 1.

§ 39

Kontrolę finansową działalności osiedla sprawuje skarbnik miasta oraz Komisja Rewizyjna Rady Miasta.

ROZDZIAŁ VI

Współpraca samorządu osiedla i samorządu miasta Olsztyn oraz nadzór nad działalnością osiedla

§ 40

 1. Osiedle jako jednostka pomocnicza miasta Olsztyn prowadzi ścisłą i bieżącą współpracę z organami miasta. Współpraca ta jest warunkiem koniecznym istnienia i rozwoju demokracji i samorządności lokalnej.
 2. Zachowując określoną niniejszym statutem samodzielność i autonomię samorząd osiedla jest podstawowym ciałem opiniodawczym i doradczym Rady Miasta we wszystkich sprawach dotyczących obszaru działania osiedla.

§ 41

Miasto zobowiązane jest udzielić pomocy i wsparcia lokalnym – osiedlowym inicjatywom społecznym, a w szczególności:

 1. udzielić organizacyjnej i merytorycznej pomocy grupom inicjującym samorządność osiedlową,
 2. zapewnić pomieszczenie na siedzibę rady osiedla oraz niezbędne wyposażenie dla funkcjonowania samorządu osiedla,
 3. zapewnić w miarę możliwości środki finansowe na realizację statutowych zadań samorządu osiedla,
 4. współpracować z organami osiedla w zakresie bieżącej informacji dotyczącej żywotnych spraw osiedla, zapraszać przedstawicieli samorządu osiedla na posiedzenia komisji Rady Miasta Olsztyn jeżeli jest rozpatrywana sprawa istotna dla mieszkańców osiedla,
 5. rozpatrywać wszystkie merytorycznie uzasadnione wnioski i postulaty samorządu osiedla.

§ 42

 1. Bieżąca współpraca samorządu osiedla i miasta realizowana powinna być w pierwszej kolejności poprzez radnych z okręgu wyborczego, na obszarze którego działa samorząd osiedla.
 2. Rada Miasta współpracuje z samorządem osiedla poprzez Komisję Prawa i Samorządności Rady Miasta.
 3. Obsługę biurową kontaktów samorządu osiedla z miastem prowadzi Biuro Rady Miasta.

§ 43

 1. Nadzór i kontrola nad działalnością organów osiedla sprawowane są przez miasto na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
 2. Działalność Rady Osiedla kontroluje Komisja Rewizyjna Rady Miasta.

§ 44

 1. Uchwały organów osiedla przesyłane są wraz z protokołem głosowania w terminie 7 dni do Rady Miasta.
 2. Uchwała organu osiedla sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Komisja Prawa i Samorządności Rady Miasta w terminie 30 dni od doręczenia uchwały.
 3. Organ nadzoru wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały może wstrzymać jej wykonanie.
 4. W przypadku, gdy uchwała organu osiedla narusza zasady gospodarności, rzetelności i celowości organ nadzoru może wstrzymać jej wykonanie i przekazać sprawę samorządowi osiedla do ponownego rozpatrzenia wskazując zaistniałe uchybienia i termin załatwienia sprawy.

§ 45

 1. Przewodniczący Rady Miasta lub Komisja Prawa i Samorządności mogą zwołać nadzwyczajne posiedzenia rady osiedla przedstawiając porządek
 2. Posiedzenie, o którym mowa w ust.l prowadzi radny wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Miasta lub przewodniczący Komisji Prawa i Samorządności Rady Miasta.

§ 46

Samorząd osiedla składa pisemne sprawozdanie z rocznej działalności rady osiedla nie później niż do końca stycznia następnego roku. Sprawozdanie przedstawiane jest na posiedzeniu Komisji Prawa i Samorządności Rady Miasta.

§ 47

W razie powtarzającego się naruszania przez organy osiedla uchwał organów oraz innych przepisów prawa Rada Miasta po uprzednim przedstawieniu zarzutów i wezwaniu do niezwłocznej poprawy sytuacji może rozwiązać organy osiedla przed upływem kadencji.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 48

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U nr 142, poz. 1591 z2001 r).
 2. W przypadkach spornych interpretacja postanowień niniejszego statutu należy do Rady Miasta.

§ 49

 1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady osiedla zwołuje Przewodniczący Rady Miasta w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników wyborów w osiedlu.
 2. Posiedzenie, o którym mowa w ust. I prowadzi do chwili wyboru przewodniczącego rady osiedla, członek zespołu ds. przeprowadzenia wyborów do samorządu osiedli, powołanego uchwałą Zarządu Miasta.

ROZDZIAŁ I

Zasady ogólne

§ 1

Regulamin określa zasady ogólne i tryb przeprowadzania wyborów do rady osiedla jako organu jednostki pomocniczej miasta.

§ 2

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje stałym mieszkańcom osiedla, którym przysługuje takie prawo, zgodnie z ordynacją wyborcza do rad gmin.

§ 3

Wybory do samorządu osiedla są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. Wybór członka rady osiedla następuje zwykłą większością głosów.

§ 4

Z inicjatywą przeprowadzenia wyborów do rad osiedli mogą wystąpić mieszkańcy osiedla w ilości równej co najmniej czterokrotnej liczbie członków rady osiedla.

ROZDZIAŁ II

Zarządzanie wyborów i czynności przygotowawcze

§ 5

 1. Wybory do rady osiedla zarządza Rada Miasta w drodze uchwały.
 2. Pierwsze wybory odbywają się nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia podjęcia uchwały o powołaniu osiedla jako jednostki pomocniczej miasta.
 3. Kolejne wybory do rady osiedla odbywają się nie później niż na jeden miesiąc przed upływem kadencji poprzedniej rady osiedla.
 4. W przypadku przedłużenia lub skrócenia przez Radę Miasta kadencji organów osiedla lub ich rozwiązania przed upływem kadencji, ponowne wybory powinny być przeprowadzone nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia upływu kadencji określonego w uchwale Rady Miasta.
 5. Uchwała o zarządzeniu wyborów do rady osiedla podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

§ 6

 1. Zarząd Miasta powołuje zespól ds. przeprowadzenia wyborów do rad osiedli.
 2. Członków zespołu powołuje się spośród radnych, członków Zarządu Miasta oraz pracowników urzędu.
 3. Członkowie zespołu wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

§ 7

Do zadań zespołu ds. przeprowadzania wyborów do rad osiedli należy:

 1. sprawdzenie istnienia merytorycznych i formalnych podstaw do wyboru samorządu osiedla zgodnie ze Statutem Miasta,
 2. ustalenie ilości mandatów do rady osiedla w zależności od liczby mieszkańców,
 3. podział na rejony wyborcze, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na liczbę mieszkańców w osiedlu lub specyfikę demograficzno – przestrzenną osiedla oraz rozdział mandatów w utworzonych rejonach,
 4. określenie kalendarza wyborczego,
 5. powiadomienie mieszkańców osiedla o terminach zebrań wyborczych oraz ich zwoływanie,
 6. współdziałanie z grupą inicjatywną lub przedstawicielami ustępującego samorządu osiedla w przeprowadzeniu zebrań wyborczych,
 7. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów,
 8. rozpatrywanie protestów wyborczych,
 9. ogłaszanie wyników wyborów do rady osiedla.

ROZDZIAŁ III

Zebrania wyborcze

§ 8

Wyboru rad osiedla dokonuje się na zebraniach wyborczych, które odbywają się w osiedlu lub w rejonach wyborczych.

§ 9

 1. Osiedle w celu przeprowadzenia wyborów może być podzielone na rejony wyborcze. Dotyczy to osiedli dużych, liczących powyżej 4.000 mieszkańców, jeżeli podział osiedla uzasadniony jest jego specyfiką demograficzno – przestrzenną.
 2. Przy podziale osiedla na rejony wyborcze należy dokonać rozdziału mandatów przypadających na dany rejon wyborczy.

§ 10

Zebranie wyborcze zwołuje zespól, o którym mowa w § 6 we współdziałaniu z grupą inicjatywną lub ustępującym samorządem osiedla.

§ 11

 1. W lokalu wyborczym wywiesza się:
 2. Zawiadomienie o zebraniu wyborczym następuje poprzez prasę lokalną, wywieszenie ogłoszeń w miejscach publicznych i najczęściej uczęszczanych na osiedlu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
 3. O terminie i miejscu zebrania wyborczego zawiadamia się mieszkańców na 7 dni przed zebraniem wyborczym.
 4. Miejsce i termin zebrania wyborczego ustala się w taki sposób, aby było najdogodniejsze dla mieszkańców osiedla.
  1. zawiadomienie o wyborach,
  2. regulamin wyborów do samorządu osiedla,
  3. statut osiedla,
  4. uchwałę Rady Miasta Olsztyn o zarządzeniu wyborów’.

§ 12

Zebraniu wyborczemu przewodniczy członek zespołu, o którym mowa w § 6 lub przewodniczący ustępującej rady osiedla.

§ 13

Celem zebrania wyborczego jest:

 1. zapoznanie mieszkańców osiedla z zadaniami i celami działania samorządu osiedla,
 2. zapoznanie mieszkańców osiedla z regulaminem wyborów do samorządu osiedla oraz statutem rady osiedla,
 3. zgłaszanie kandydatów do rady osiedla.
 4. przeprowadzenie wyborów.

§ 14

 1. Zebranie uważa się za prawomocne, przy zachowaniu quorum równego co najmniej czterokrotnej liczbie wybieranych członków rady osiedla.
 2. W razie braku quorum, o którym mowa w ust.l zebranie należy powtórzyć w drugim terminie, na którym wybory odbywają się niezależnie od liczby uczestników.
 3. Jeżeli wybór rady osiedla w trybie określonym w ust. 1-2 okaże się niemożliwy ponownych wyborów w danej kadencji z inicjatywy Rady Miasta Olsztyn nie przeprowadza się.

§ 15

Z zebrania wyborczego sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący zebrania oraz protokolant.

§ 16

 1. Kandydatów na członków rady osiedla zgłasza się na zebraniu wyborczym.
 2. Kandydatów może zgłaszać każdy mieszkaniec osiedla uczestniczący w zebraniu wyborczym bezpośrednio lub za pośrednictwem grupy inicjatywnej mieszkańców osiedla, organizacji społecznych i instytucji działających na obszarze osiedla.
 3. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie i dokonać autoprezentacji.
 4. Liczba kandydatów jest nieograniczona i musi przewyższać liczbę miejsc mandatowych.

§ 17

Po zgłoszeniu kandydatów dokonuje się, w głosowaniu jawnym wyboru trzyosobowej komisji skrutacyjnej, która przed przystąpieniem do głosowania sprawdza prawidłowość sporządzenia kart do głosowania, rozdaje karty do głosowania, przeprowadza tajne głosowanie, oblicza głosy i ogłasza wyniki głosowania.

§ 18

 1. W akcie głosowania mogą uczestniczyć wyłącznie obecni na zebraniu wyborczym stale zamieszkali na terenie osiedla mieszkańcy. W razie wątpliwości rozstrzyga wpis w dowodzie osobistym lub innym dokumencie tożsamości.
 2. Przed glosowaniem, obecni na zebraniu wyborczym mieszkańcy wpisują się na listę obecności z podaniem imienia, nazwiska i dokładnego adresu. Lista ta stanowi podstawę do ustalenia ąuorum i uznania prawomocności zebrania wyborczego.

§ 19

 1. Karta do glosowania obejmuje:
  1. przedmiot i datę przeprowadzenia glosowania,
  2. nazwiska i imiona kandydatów w porządku alfabetycznym,
  3. pouczenie o sposobie glosowania.
 2. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po jednej stronie oraz powinna być opatrzona okrągłą pieczęcią Rady Miasta.

§ 20

Na karcie do głosowania głosujący skreślają z listy kandydatów co najmniej tyle nazwisk, ilu kandydatów zgłoszono ponad liczbę miejsc mandatowych. Skreślenie mniejszej ilości nazwisk powoduje nieważność głosu.

§ 21

Dokumenty z przeprowadzonych wyborów (protokół komisji skrutacyjnej, karty do glosowania) komisja skrutacyjna przekazuje zespołowi ds. przeprowadzania wyborów do rad osiedli.

§ 22

Wyniki wyborów do rady osiedla ogłasza się w osiedlu w sposób zwyczajowo przyjęty (plakaty, ogłoszenia w prasie lokalnej, itp.)

ROZDZIAŁ IV

Ważność wyborów.

§ 23

 1. W ciągu 7 dni od dnia wyborów do rady osiedla każdy mieszkaniec osiedla mający czynne prawo wyborcze może wnieść protest przeciwko wyborom, jeżeli naruszono postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. Protest rozpal ruje zespól ds. przeprowadzenia wyborów do rad osiedli w ciągu 7 dni od dnia jego wniesienia i podejmuje decyzję o odrzuceniu protestu lub jego uwzględnieniu.

§ 24

W razie uwzględnienia protestu Rada Miasta unieważnia wybory do rady osiedla i zarządza w ciągu jednego miesiąca od daty unieważnienia ponowne wybory do rady osiedla na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

ROZDZIAŁ V

Wygaśnięcie mandatu członka rady osiedla i wybory uzupełniające

§ 25

 1. Wygaśnięcie mandatu członka rady osiedla następuje wskutek:
  1. śmierci,
  2. zrzeczenia się mandatu,
  3. utraty prawa wybieralności.
  4. zmiany w podziale miasta na osiedla powodującej wygaśnięcie mandatów członków danej rady osiedla,
  5. skrócenia kadencji rady osiedla,
  6. rozwiązania organów rady osiedla przed upływem kadencji.
  7. długotrwałego (powyżej 6 miesięcy) nie uczestniczenia w pracach rady osiedla,
 2. O wygaśnięciu mandatów w przypadkach, o których mowa w ust.l pkt 1-3, 7 rada osiedla zawiadamia Radę Miasta.
 3. W razie wygaśnięcia mandatu członka rady osiedla, rada stwierdzając wygaśnięcie mandatu podejmuje uchwalę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nic utracił prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów decyduje kolejność zamieszczenia kandydata na liście.
 4. W przypadku wyczerpania się listy osób kandydujących do rady osiedla, Riida Miasta zarządza, wybory uzupełniające, jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatów skład rady osiedla zmniejszy się co najmniej o 20%.
 5. Wybory uzupełniające przeprowadza się w ciągu miesiąca od dnia podjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie wyborów .

ROZDZIAŁ VI

Przepisy końcowe

§ 26

Koszty związane z wyborami pokrywa się z budżetu miasta z wyłączeniem kosztów związanych ze zgłaszaniem kandydatów i prowadzoną przez nich kampanią wyborczą.

Od północy: od rzeki Łyny wzdłuż osi Alei Obrońców Tobruku w kierunku wschodnim do skrzyżowania z Al. Gen. W. Sikorskiego i graniczy z południową stroną osiedla Kościuszki.

Od wschodu: w kierunku południowym, zachodnim skrajem Al. Gen. W.Sikorskiego biegnie do granicy ogrodów działkowych i dalej w kierunku południowym, zachodnim skrajem tejże alei biegnie do skrzyżowania z projektowaną trasą NDP i graniczy z zachodnim skrajem osiedli Kościuszki, Nagórki i Jaroty.

Od południa: w kierunku południowo-zachodnim projektowaną trasą NDP do rzeki Łyny poniżej ul. A. Szostkiewicza i przecina rzekę Łynę, graniczy z północnym skrajem osiedla Generałów.

Od zachodu: zachodnim brzegiem rzeki Łyny w kierunku północnym do skrzyżowania z ul. J. Tuwima, tu przecina rzekę Łynę i dalej w kierunku północnym, wschodnim brzegiem rzeki Łyny do skrzyżowania z Aleją Obrońców Tobruku do punktu wyjścia, graniczy ze wschodnim skrajem osiedli Kortowo i Podgrodzie.