Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Olsztyna z 14 czerwca 2013 roku, po raz pierwszy w naszym mieście wprowadzono Olsztyński Budżet Obywatelski. Na tej podstawie każdy mieszkaniec Olsztyna (od 15 roku życia) ma prawo zgłosić do 14 sierpnia b.r. swój projekt, który uważa za ważny i potrzebny dla swojego miasta lub osiedla.

Projekty powinny być zgodne z zadaniami gminy oraz wykonane na terenie gminy.

Na projekty ogólnomiejskie przeznaczono 1 milion zł. natomiast na zadania osiedlowe 50 tys. zł.

Olsztyński Budżet Obywatelski jest wydarzeniem historycznym, ponieważ po raz pierwszy, w sposób bezpośredni, mieszkańcy naszego miasta zadecydują o inwestycjach miejskich i osiedlowych.

Protokół zebrania Rady Osiedla Brzeziny z dn. 20. 08. 2013 r.

w sprawie Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego

Zebranie, za zgodą Pana Przewodniczcego Jana Kopytowskiego, w trybie specjalnym zorganizowała Pani Kordula Szczechura. Zebranie dotyczyło I edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. W zebraniu uczestniczyło dziewięciu członków Rady Osiedla.

Program zebrania:

1. Przedstawienie propozycji mieszkańców Brzezin do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego dla Osiedla Brzeziny.

2. Tryb głosowania złożonych wniosków do OBO.

3. Promocja OBO na Osiedlu Brzeziny.

4. Dyskusja.

Ad. 1. Jako pierwszy Pani K. Szczechura przedstawiła projekt autorstwa Jana Maćkiewicza (inicjator projektu), Korduli Szczechury i Waldemara Olszewskiego.

Projekt dotyczy – Zagospodarowania placu pomiędzy ul. W. Wawrzyczka a ul. T. Bloka na terenie parkowej zieleni urządzonej. Projekt, po konsultacji z Panem Jerzym Piekarskim, został przez nią złożony do Urzędu Miasta Olsztyna w dn. 25. 07. 2013 r.

Pani K. Szczechura przedstawiła także dwa wnioski zgłoszone przez Bożenę Justynę i Mariusza Stachowicza (z powodu ich nieobecności).

Są to: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i kierowców w ciągu komunikacyjnym ul. Szostkiewicza i Wawrzyczka poprzez ułożenie progów zwalniających z podwyższonym przejściem dla pieszych; Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców w ciągu komunikacyjnym ul. Szostkiewicza i Wawrzyczka poprzez ułożenie wyspowych progów zwalniających.

Powiadomiła również, że wszystkie złożone wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane przez odpowiednią komisję w Urzędzie Miasta Olsztyna.

Ad. 2. Następnie Pani K. Szczechura przedstawiła tryb głosowania złożonych wniosków do OBO, który został jej przedstawiony w Biurze Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wyczerpujące informacje na ten temat znajdują się także pod adresem www.decydujemy.olsztyn.pl

Ad. 3. W punkcie tym Pani Kordula Szczechura przedstawiła sposób promocji OBO na Osiedlu Brzeziny. Jest to m.in. systematyczne umieszczanie informacji na temat OBO na stronie internetowej RO Brzeziny, na osiedlowej tablicy ogłoszeń, w osiedlowym sklepie Społem „Aksamitka”; przekazanie mieszkańcom naszego Osiedla odpowiednich ulotek oraz kopii wniosków OBO dla Osiedla Brzeziny.

Ważną formą promocji są także rozmowy sąsiedzkie zachęcające do udziału w głosowaniu nad zgłoszonymi projektami, a także organizowane spotkania z mieszkańcami na ten temat.

Ad. 4. W dyskusji zebrani wyrazili chęć aktywnego udziału w promocji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego na Osiedlu Brzeziny.

Protokołowała

Janina Żebrowska-Dudek

Olsztyn 20. 08. 2013 r.

Komunikat na temat wyników wyborów i realizacji projektów zgłoszonych do

I edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego

W wyniku głosowania mieszkańców Osiedla Brzeziny do realizacji wszedł:

– Projekt nr 7, który uzyskał największą liczbę głosów – Zagospodarowanie placu pomiędzy ul. Wawrzyczka i Bloka na terenie parkowej zieleni urządzonej (autorzy Jan Maćkiewicz, Kordula Szczechura, Waldemar Olszewski).

W opisie projektu ujęto:

– Wykonanie projektu zagospodarowania terenu;

– Zbudowanie altany: wystrój drewniany; o rzucie koncentrycznym; zadaszona; z oświetleniem i dostępem do prądu; powierzchnia około 40 m2.;

– Uzupełnienie zagospodrowania o nowe urządzenia rekreacyjne, np. typu fitness;

– Uzupełnienie zieleni;

– Wykonanie niezbędnego dojścia do altany;

– Parkowe oświetlenie terenu;

– Renowacja płotu.

Uzsadnienie zadania: Altana pełniłaby funkcję osiedlowej świetlicy. Jak dotąd, oprócz siedziby Rady Osiedla, nie mamy takiego, pulicznie dostępnego miejsca. Altana byłaby doskonałym miejscem dla plenerowych spotkań integracyjnych organizowanych przez RO, imprez kulturalnych i spotkań sąsiedzkich.

Zagospodarowany plac, położony w centrum Osiedla, stałby się atrakcyjnym miejscem odpoczynku i rekreacji.

W celu właściwej realizacji zgłoszonego wniosku, autorzy projektu wielokrotnie konsultowali projekt z przedstawicielami Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu.

Z powyższego projektu w roku 2014 wybudowano altanę oraz postawiono urządzenia rekreacyjne.

W wyniku głosowania mieszkańców Osiedla Brzeziny do realizacji wszedł również

– Projekt nr 13 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i kierowców w ciągu komunikacyjnym ul. Szostkiewicza i Wawrzyczka poprzez ułożenie progów zwalniających z podwyższonym przejściem dla pieszych (autorzy Bożena Justyna, Mariusz Stachowicz).

Z powyższego pojektu w roku 2014 ułożono progi zwalniające.

Podsumowując należy podkreślić, że pierwsza, historyczna edycja Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego zakończyła się pełnym sukcesem. Złożyła się na to zgodna współpraca mieszkańców, Rad Osiedlowych, władz samorządowych i mediów lokalnych. Na pochwałę zasługuje także postawa i zaangażowanie ludzi młodych dla, których Olsztyński Budżet Obywatelski był, być może, pierwszą lekcją obywatelską.

To dobre doświadczenie będzie nam służyło w realizacji drugiej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Opracowała

Kordula Szczechura