Do Mieszkańców Brzezin

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z „Ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, do właścicieli nieruchomości należy m.in. „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”. Do naszych obowiązków należy oczywiście także sprzątanie z chodników liści, co jesienią jest szczególnie ważne.

Rada Osiedla Brzeziny
14.11.2010r.