4 grudnia 2012 roku w siedzibie RO Brzeziny odbyło się spotkanie mieszkańców Osiedla Brzeziny z Panem Prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem, przedstawicielami Urzędu Miasta, Policji i Straży Miejskiej. Głównym tematem spotkania była budowa traktu komunikacyjnego łączącego ul. Wilczyńskiego z Al. Warszawską. Obecni na spotkaniu projektanci tej inwestycji przedstawili cztery koncepcje przebiegu planowanej ulicy. Trzy pierwsze wersje prezentujemy poniżej.

Powyższe trzy propozycje spotkały się ze znaczną krytyką Rady Osiedla Brzeziny i mieszkańców Brzezin wyrażoną już w roku 2010 (G.W. Alarm na Brzezinach, 05.03.2010), a także na spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym tej sprawy , które odbyło się 25.10.2012 r. Przedstawiamy także opinię na ten temat Pana Macieja Janowskiego przesłaną do Pana Prezydenta przed spotkaniem, ponieważ bardzo trafnie i wyczerpująco oddaje ona stanowisko większości mieszkańców Brzezin.
W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców Brzezin powstał czwarty wariant przebiegu ulicy łączącej m.in. Osiedle Jaroty z Al. Warszawską. Według tego planu, nowa ulica przebiegałaby w znacznym oddaleniu od naszego Osiedla zgodnie z alternatywnym jej przebiegiem postulowanym przez Przewodniczącego Rady Osiedla Brzeziny Jana Kopytowskiego i mieszkańców Brzezin. Obecni na spotkaniu mieszkańcy Brzezin przyjęli tę wersję lokalizacji nowej ulicy z uznaniem i zadowoleniem.
Podsumowując dyskusję na ten temat Pan Przewodniczący Jan Kopytowski jeszcze raz podkreślił, że zarówno Rada Osiedla, jak i mieszkańcy Brzezin rozumieją i akceptują konieczność budowy nowego traktu komunikacyjnego. Krytyczne opinie dotyczyły jedynie lokalizacji nowej inwestycji. Wyraził także zadowolenie i podziękowanie za uwzględnienie opinii Rady Osiedla i mieszkańców Brzezin w opracowanej nowej wersji przebiegu ulicy łączącej ul. Wilczyńskiego z Al. Warszawską.
Na pytanie Pani Beaty Korzeniowskiej, jak można by, w przypadku gdyby budowa czwartego wariantu ulicy, np. z powodu braku dodatkowych funduszy jednak nie doszła do skutku, tak zaprojektować wariant pierwszy, aby był jak najmniej uciążliwy dla Osiedla Brzeziny, projektanci w sposób wyczerpujący przedstawili system wygłuszenia ulicy, który można by w tym przypadku zastosować.
W związku z brutalnym pobiciem jednego z naszych mieszkańców na jego własnej posesji, na zebraniu pojawiła się także sprawa bezpieczeństwa na Osiedlu i udziału Osiedla w programie Bezpieczny Olsztyn. Zwrócił na to uwagę Pan Jerzy Pantak, poszkodowany w tym zajściu. Przedstawiciele Policji zadeklarowali gotowość przeprowadzenia szkoleń w tym zakresie, aby przypomnieć mieszkańcom Brzezin założenia i zasady funkcjonowania tego programu i wzmocnić ich poczucie bezpieczeństwa. Osiedle Brzeziny uczestniczy w tym programie od wielu lat i jak wynika ze statystyk należy do najbezpieczniejszych w Olsztynie. Wynika to zarówno ze statystyk Policji, jak i Straży Miejskiej.
Kolejna sprawa poruszona na spotkaniu dotyczyła nielegalnych akademików, niezwykle uciążliwych dla wielu mieszkańców Brzezin. Sprawa ta była wielokrotnie zgłaszana władzom Miasta i opisywana w prasie lokalnej. Z wypowiedzi przedstawicieli Urzędu Miasta wynikało, że z uwagi na niedoskonałe prawo budowlane takie akademiki będą się na Osiedlu nadal pojawiały pomimo starań Miasta, aby do tego nie dochodziło. Oczywiście wypowiedź ta nikogo nie zadowoliła. Swoje niezadowolenie związane z takim stanem rzeczy wyraził także Pan Przewodniczący Jan Kopytowski postulując podjęcie przez władze Miasta takich działań, które skutecznie przeciwstawiłyby się dalszej samowoli budowlanej. Swoją dezaprobatę w związku z budową ponad wymiarowego budynku niedaleko ul. Młynka wyraził także Pan Maciej Pantak. Postulat o konieczności budowy nawierzchni bardzo zniszczonej ul. Dubiskiego zgłosiła Pani Elżbieta Ciborowska.
Pani Janina Żebrowska-Dudek przedstawiła sprawę nieostrożnej jazdy rowerzystów, która zagraża bezpieczeństwu pieszych oraz problem notorycznego przekraczania prędkości przez kierowców na osiedlowych ulicach Brzezin. Zwróciła się także z prośbą o interwencję w tych sprawach do obecnych na spotkaniu przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej oraz do Oficera Rowerowego Pana Mirosława Arczaka.
W nawiązaniu do niedawno uchwalonego „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeziny – Pozorty” Pani Kora Szczechura pytała o aktualność zapisu: „W granicach planu obowiązuje zakaz sytuowania i instalowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem za wyjątkiem szyldów informacyjnych o nazwie i funkcji zakładów lub instytucji”. W odpowiedzi na to pytanie Pani Magdalena Rafalska, Architekt Miasta stwierdziła, że zapis ten jest aktualny i w całości zachowany. Dodała także, że jest to m.in. sposób na sukcesywne wprowadzenie ładu do umieszczania reklam w Mieście. Niestety okazało się jednocześnie, że zapowiadany, m.in. na konsultacjach społecznych dotyczących estetyki Olsztyna w lutym 2011 roku, dokument „System umieszczania reklam w Olsztynie” nie jest opracowywany. Zdaniem Pani K. Szczechury zaniechanie prac nad tym potrzebnym dokumentem niezwykle utrudni kompleksowe wprowadzenie ładu do przestrzeni publicznej Olsztyna. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że w 2006 roku był w zasadzie gotowy “Olsztyński system umieszczania reklam”( G.O. Paragraf na reklamy, 08.06.2006). Dobrze funkcjonuje także od wielu lat „System umieszczania reklam i informacji wizualnej w Warszawie” na, którym zapowiadany olsztyński dokument miał się wzorować.
Na spotkaniu wielokrotnie zabierał głos Pan Prezydent Piotr Grzymowicz wyczerpująco i rzeczowo odpowiadając na zgłoszone przez mieszkańców pytania i problemy. W zakończeniu spotkania Pan Przewodniczący RO Brzeziny podsumował zebranie i podziękował Panu Prezydentowi, przedstawicielom Urzędu Miasta , służbom miejskim oraz mieszkańcom Brzezin za udział w spotkaniu oraz rzeczową dyskusję.
Na najbliższym zebraniu Rady Osiedla Brzeziny zostaną opracowane wnioski z zebrania, które będą przekazane Panu Prezydentowi.
(K.Sz.)

Rada Osiedla Brzeziny